BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
22 Stycznia 2020 14:25

Przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego „Bania” – zmiana MPZP BIAŁKA „BANIA”, zgodnie z Uchwałą NR V/53/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
 
 
Plan zamówień publicznych na rok 2020
17 Stycznia 2020 13:54

 
 
Przetarg nieograniczony
10 Stycznia 2020 10:27

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
 
Przetarg nieograniczony
25 Listopada 2019 13:59

Usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 3 800 000,00 zł  dla Gminy Bukowina Tatrzańska
Uwaga. W dniu 29.11.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmodyfikowano formularz ofertowy.

Uwaga, w dniu 02.12.2019r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ - 2
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienia treści SIWZ
3. Opinia RIO  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
4. Zmodyfikowany formularz ofertowy.
5. Wyjaśnienia treści SIWZ - 2
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
7. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019r.
8. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Ogłoszenie o wyniku
 


 
 
Przetarg nieograniczony
16 Września 2019 17:14


Remont drogi gminnej K420031 Bukowina Tatrzańska – Brzegi – Jurgów w km 0+006 do 0+849 i 0+856 do 1+054
Uwaga. W dniu 18.09.2019 r. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ - zmodyfikowano załączniki do SIWZ oraz przedmiar robót pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 420031 K w km 0+385 do 0+810 i bieżąca konserwacja nawierzchni w km 0+849 do 0+856".
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ (18.09.2019 r.)
3. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ (18.09.2019 r.)
4. Zmodyfikowany przedmiar robót pn.: Remont drogi gminnej nr 420031 K w km 0+385 do 0+810 i bieżąca konserwacja nawierzchni w km 0+849 do 0+856” (18.09.2019 r.)

5.  Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
13 Września 2019 11:12

Budowa mostu na potoku Leśnica w ciągu drogi gminnej  nr ewid. 4276 wraz z budową dróg wewnętrznych na dojazdach do mostu oraz zabezpieczeniem brzegów potoku w miejscowości Leśnica – Groń - Muchówka.
Uwaga. W dniu 23.09.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi) oraz zmodyfikowano treść SIWZ
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Modyfikacja treści SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Sierpnia 2019 12:18

Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku(45).pdf
 
 
Przetarg nieograniczony
12 Sierpnia 2019 14:39

Budowa ogólnodostępnej Otwartej Strefy Aktywności na działce nr ewid. 3921/2 przy ul. Kościuszki 78 w Bukowinie Tatrzańskiej
Uwaga. W dniu 23.08.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmodyfikowano treść SIWZ.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
7 Sierpnia 2019 15:27


Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Leśnicy przy ul. Polnej 44 na cele dydaktyczno-oświatowe z infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym do projektowanego hydrantu naziemnego.

Uwaga. W dniu 16.08.2019r. Zmodyfikowano treść SIWZ

1. Ogłoszenie o  zamówieniu

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. Modyfikacja treści SIWZ

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Ogłoszenie o wyniku
 

 
 
Przetarg nieograniczony
5 Sierpnia 2019 13:04

Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku remizy OSP w Jurgowie

Uwaga. W dniu 08.08.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.
 
 
Przetarg nieograniczony
19 Lipca 2019 11:20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

Uwaga. W dniu 30.07.2019r. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ
Uwaga. W dniu 14.08.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ (30.07.2019r.)
3. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ
4. Ogłoszenie o zmianach (opublikowane 01.08.219)
5. Wyjaśnienia do treści SIWZ
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
18 Lipca 2019 12:31


Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku remizy OSP w Jurgowie

Uwaga. W dniu 22 07.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 2.

Uwaga. W dniu 24.07.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - dodano"Technologię kotłowni" wraz ze schematem technologicznym oraz STWiORB

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Modyfikacja treści SIWZ

3. Zmodyfikowany przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 2

4. Modyfikacja treści SIWZ (24.07.2019) (dotyczy zadania częściowego nr 2)

5. Technologia kotłowni (dotyczy zadania częściowego nr 2)

6. Schemat technologiczny (dotyczy zadania częściowego nr 2)

7. STWiORB (dotyczy zadania częściowego nr 2)

8. Informacja z otwarcia ofert

9. Informacja o unieważnieniu postępowania
 

 
 
Przetarg nieograniczony
4 Lipca 2019 00:00

Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ETAP IV
UWAGA. W dniu 12.07.2019 r. zmodyfikowano treść SIWZ - przedłużono termin składania ofert
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Unieważnienie postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
21 Czerwca 2019 14:25

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Leśnicy na cele ośrodka   zdrowia   i   punktu    aptecznego   wraz   z   przebudową   ciągów   komunikacyjnych w zakresie dojść, dojazdów i miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym do projektowanego hydrantu naziemnego; na działkach ewid.: 2797/18, 2719/19, 2797/14 w Leśnicy.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert.
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania.
 
 
Przetarg nieograniczony
13 Czerwca 2019 14:19

Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi – Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna), wraz z odbudową drogi gminnej w kilometrażu 2+986 – 3+002 oraz odbudowa drogi gminnej w kilometrażu 2+960 – 2+986 i 3+002- 3+035
Uwaga. W dniu 18.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano przedmiary dotyczące branży drogowej w części A i B
Uwaga. W dniu 19.06.2019r. dodano wyjaśnienia do SIWZ, oraz zmodyfikowano treść SIWZ .
Uwaga. W dniu 25.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.

Uwaga. W dniu 26.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.
Uwaga. w dniu 04.07.2019r. dodano informację o unieważnieniu postępowania.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Zmodyfikowane przedmiary robót  - część A
4. Zmodyfikowany przedmiar robót - część B
6. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ
7.Szczegół przejścia pod drogą i pomiędzy palisadą rowu zamkniętego z rur fi 400.
8. Wyjaśnienia do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi)
9. Rysunek - odpowiedź do pytania nr 7 i 8 zestawu I
10. Wyjaśnieni do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi 26.06.2019)
11. Rysunek - odpowiedź do pytania nr 1, zestaw 1
12. Informacja z otwarcia ofert
13 Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Archiwum
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI