BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

„POKONAJMY BARIERY”


Projekt pt. „Pokonajmy Bariery” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – II.


W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska, tj. Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej, Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej i Gimnazjum w Leśnicy. W ramach projektu realizowane będą:

1) zajęcia rozwijające zdolności – zajęcia pozalekcyjne, kształcące kompetencje kluczowe z uwzględnieniem ICT. W ramach dodatkowych lekcji prowadzone będą zajęcia mające za zadanie rozwijanie uzdolnień uczniów, nakierowane w planie działań na kształcenie umiejętności samodoskonalenia oraz korzystania z technologii ICT;

2) wyrównujące dysproporcje – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, nakierowane na wyrównywanie braków edukacyjnych lub korektę dysfunkcji;

3) zajęcia uczące wykorzystywać wolny czas - zajęcia pozalekcyjne kształcące kompetencje kluczowe z uwzględnieniem ICT, zajęcia sportowe, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna – będą spełniały podwójną rolę: edukacyjną, poprzez podnoszenie umiejętności i wiedzy w danej dziedzinie; terapeutyczną poprzez naukę radzenia sobie z emocjami, nabywanie umiejętności relaksu, efektywnego spędzanie czasu wolnego, umiejętności panowania nad sobą, unikania nałogów. Każdy plan pracy w ramach tych zajęć musi składać się z 2 części i ma być tworzony przez nauczyciela przy współpracy z pedagogiem. Dyżur pedagoga w każdej ze szkół – 5 godz/tydz, w tym zajęcia grupowe dla klas, wsparcie indywidualne dla uczniów.

4) Szkolny Ośrodek Kariery – zajęcia przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego dla klas III gimnazjów, które obejmą 15 godzin warsztatów związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (w tym moduł ukierunkowania zawodowego, informowania o formach i kierunkach kształcenia i lokalnym rynku pracy i potrzebach pracodawców, testy predyspozycji, jakie umiejętności są potrzebne, rozmowa, komunikat typu „JA”, analiza potrzeb środowiska lokalnego pod względem zapotrzebowania zawodów) oraz 5 godzin zajęć na tematy związane z równością płci w szkole, w pracy, pojawiającym się uprzedzenia w odniesieniu do płci, dyskryminacji, oszukiwaniu, szykanowaniu w relacjach rówieśnik/rówieśniczka.

Realizacja zajęć ma na celu realizację programów rozwojowych szkoły. Sposób prowadzenia zajęć oparty ma zostać na autorskich programach innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem m.in. metod projektowych, aktywizujących do twórczości i kreatywności oraz ciekawych warsztatów, z wykorzystaniem dodatkowo na przykład pokazów slajdów, quizów, gier i zabaw, mapy myśli, które rozwijają umiejętność korzystania z informacji i wykorzystywania różnych źródeł w procesie zdobywania wiedzy. Przyjęte rozwiązania będą nowe i innowacyjne w odniesieniu do dotychczasowej pracy Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej, Gimnazjum w Leśnicy i Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej. Cel prowadzonych zajęć: wyrównywanie dysproporcji, rozwój i wsparcie zainteresowań, twórczego myślenia i wyobraźni uczniów, pozwalające lepiej przyswajać wiedzę oraz osiągać lepsze wyniki nauczania a także wyrównywać szanse na dalsze etapy kształcenia.

Metody: do każdych zajęć opracowany zostanie przez Wykonawcę plan pracy z zastosowaniem nowych, innowacyjnych metod pracy, m.in. prace warsztatowe, grupowe, gry edukacyjne, inne ustawienie sali, tuto ring, wykorzystanie elementów wizyjnych, multimedialnych. W ramach programów poszczególnych zajęć, należy wykorzystać aktualne techniki i narzędzia do pracy z uczniami mającymi trudności w nauce oraz rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe, rozwijające zainteresowania ucznia, wdrażające do twórczego rozwiązywania problemów. Ciekawy i atrakcyjny sposób prezentacji zagadnień, ma umożliwić i wspierać proces aktywizowania całego zespołu objętego nauczaniem grupowym. Szczególne ważne będzie wykorzystanie ICT (laptopy, programy multimedialne, tablice interaktywne) do różnych zajęć i przeprowadzenia części testów.

  • Rekrutacja do projektu na lata 2013/14 została zakończona a od 04.11.2013 młodzież uczestniczy w zajęciach organizowanych w ramach projektu.
  • Zajęcia realizowane będą w roku szkolnym 2013/14 oraz 2014/15.
    Na rok szkolny 2014/15 zostanie przeprowadzona nowa rekrutacja uczniów.
Biuro projektu:

Gminny Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

email: gzobukowinat@pro.onet.pl, Tel: 18 207 70 19
 
Kierownik projektu:
Joanna Słowik – Tel. 796004886
 
Asystent kierownika:  Izabela Pająk
 
Szkolnymi asystentami projektu są:
ZS Bukowina Tatrzańska – Dorota Sztokfisz
ZS Białka Tatrzańska – Urszula Madeja
ZS Leśnica – Anna Sarna
 
 

powrótwydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 17095
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI