BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony


Budowa Gimnazjum w Leśnicy w stanie surowym otwartym


Gmina Bukowina Tatrzańska, 34-530 Bukowina Tatrzańska,
woj. małopolskie, ul. Długa 144, tel. (0-18) 2077202,fax.(0-18) 2000879,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budynku Gimnazjum
w Leśnicy w stanie surowym otwartym.

Termin realizacji – 31.05.2006r.
Wadium - 40 000 zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 10 zł) można odebrać
w siedzibie zamawiającego, pok. 14 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jan Lichaj i Stanisław Madeja,
tel. (0-18) 2077202, pok. 14, w godz. 9:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 4 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2003r. o godz. 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2003r. o godz. 13:00 w siedzibie
zamawiającego, pok. 2-sala narad.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. przedłożą zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach,
3. wyrażają zgodę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej w wysokości 5% wartości robót,
4. udzielą 3 letniej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego,
5. przedstawią referencje

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) – 55%
2. odroczony termin fakturowania – 20%
3. termin wykonania – 10%
4. termin płatności – 10%
5. warunki gwarancji i serwisu - 5%

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 1487
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI